تاریخ های مهم

مهلت ارسال مقالات: بدون محدودیت زمانی

اعلام نتایج داوری: حداکثر ۲۱ روز بعد از ارسال مقاله

مهلت پرداخت تعرفه چاپ مقالات: حداکثر تا تاریخ ۲۵ هر دوماه

مجله علمی تخصصی تحقیقات کاربردی علوم ورزش بدون مرز بصورت دو ماهانه و دوره‌ای چاپ می شود که تاریخ های ذکر شده تمامی دو ماه‌ها سال را شامل می‌شود.

 به زودی نشریه به صورت فصلنامه نشر می گردد.