آخرین مطالب

آخرین مقالات

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با مسئولیت پذیری اجتماعی معلمان تربیت بدنی شهر بابلسر محدثه ولی پور ۱* ،معصومه حبیبیان ۲ ۱ کارشناس ارشد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران ۲ دکترای تربیت بدنی، دانشیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی،... ادامه مطلب ...

آخرین خبرها

سال نو مبارک

سال نو مبارک

سال نو می شود، زمین نفسی دوباره می کشد، برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها لبخند می زند پرنده های خسته بر می گردند و در این رویش سبز دوباره… من... ادامه مطلب ...

نمایه سازی نشریه تحقیقات کاربردی علوم ورزشی،آموزشی بدون مرز در پایگاه مجلات تخصصی نور(noormags)

نمایه سازی نشریه تحقیقات کاربردی علوم ورزشی،آموزشی بدون مرز در پایگاه مجلات تخصصی نور(noormags)

با توجه به تفاهم نامه همکاری فی مابین نشریه و پایگاه مجلات تخصصی نور، نشریه نجقیقات کاربردی علوم ورزشی، آموزشی بدون مرز  تحت حمایت پایگاه مجلات تخصصی... ادامه مطلب ...

تازه های کتاب

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با مسئولیت پذیری اجتماعی معلمان تربیت بدنی شهر بابلسر محدثه ولی پور ۱* ،معصومه حبیبیان ۲ ۱ کارشناس ارشد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران ۲ دکترای تربیت بدنی، دانشیار،... ادامه مطلب ...

نشریه تحقیقات علوم انسانی بدون مرز

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با مسئولیت پذیری اجتماعی معلمان تربیت بدنی شهر بابلسر محدثه ولی پور ۱* ،معصومه حبیبیان ۲ ۱ کارشناس ارشد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران ۲ دکترای تربیت بدنی، دانشیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی،... ادامه مطلب ...