فرآیند پذیرش و داوری مقاله

۱- پس از ارسال مقاله توسط نویسنده به سامانه، در مرحله اول مقاله از نظر رعایت راهنمای تدوین (حداکثر ظرف دو روز) توسط کارشناسان نشریه بررسی خواهد شد.

( لطفاً جهت تسریع در روند فرآیند داوری، قبل از ارسال مقاله، قسمت راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کنید و مقاله را به طور دقیق بر اساس راهنمای تدوین موجود در سامانه تنظیم و ارسال نمایید. )

۲- در صورت پذیرش در مرحله اول، مقاله در مرحله دوم از نظر کیفیت محتوا و مرتبط بودن موضوع توسط سردبیر و کمیته علمی مورد ارزیابی اولیه قرار خواهد گرفت. این مرحله حداکثر ده روز به طول خواهد انجامید.

۳- پس از پذیرش در مرحله دوم، مقاله به دو داور ارسال خواهد شد. فرآیند داوری مقالات بدین شرح است:

– اگر نظر هر دو داور مبنی بر رد مقاله باشد، مقاله رد خواهد شد.

– اگر نظر دو داور بازنگری کلی مقاله باشد مقاله برای بازنگری به نویسنده ارجاع داده خواهد شد.

– اگر نظر یک داور بازنگری کلی و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله به داور سوم ارسال و با توجه به نظر داور سوم بر اساس مورد ۱ و ۲ تصمیم گیری خواهد شد.

– پس از اینکه نویسنده مقاله را بر اساس نظر داوران اصلاح و ارسال کرد، مقاله به یکی از داوران برای ارزیابی تطبیقی داده خواهد شد.

-در نهایت مقاله با نظر مساعد هیأت تحریریه چاپ خواهد شد.

لازم به ذکر است تأییدیه نهایی چاپ مقالات بعد از پرداخت تعرفه چاپ از طرف کاربران صورت خواهد گرفت.