تاریخ های مهم

مهلت ارسال مقالات: بدون محدودیت زمانی

اعلام نتایج داوری: حداکثر ۲۱ روزکاری بعد از ارسال مقاله

مهلت پرداخت تعرفه چاپ مقالات: حداکثر تا ۲هفته بعداز تاییدیه داوران

مجله علمی تخصصی تحقیقات کاربردی علوم ورزشی ، آموزشی بدون مرز بصورت فصلنامه و دوره‌ای چاپ می شود که تاریخ های ذکر شده تمامی سه ماهه‌ها سال را شامل می‌شود.