آخرین مطالب

آخرین مقالات

بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی در ارتقای ارزش برند باشگاه پرسپولیس عباس سیف‌الهی*۱، نصرالله سجادی۲، ابراهیم علیدوست قهفرخی۳ ۱-*کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران ۲-دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران ۳-استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران *Email:  abbasseyfollahii@gmail.... ادامه مطلب ...

آخرین خبرها

تازه های کتاب

بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی در ارتقای ارزش برند باشگاه پرسپولیس عباس سیف‌الهی*۱، نصرالله سجادی۲، ابراهیم علیدوست قهفرخی۳ ۱-*کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران ۲-دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران ۳-استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران *E... ادامه مطلب ...

نشریه تحقیقات علوم انسانی بدون مرز

بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی در ارتقای ارزش برند باشگاه پرسپولیس عباس سیف‌الهی*۱، نصرالله سجادی۲، ابراهیم علیدوست قهفرخی۳ ۱-*کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران ۲-دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران ۳-استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران *Email:  abbasseyfollahii@gmail.... ادامه مطلب ...