آخرین مطالب

آخرین مقالات

تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی با شدت بالا و تداومی با شدت متوسط بر روی FGF21 و مقاومت به انسولین جوانان پسر چاق محمود رضائی*۱محسن غفرانی۲ ۱* دانشجوی کارشناسی ارشد، فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.rezai.mahmood57@gmail.com ۲ استادیار، گروه تربیت ب... ادامه متن

آخرین خبرها

نمایه سازی نشریه تحقیقات کاربردی علوم ورزشی،آموزشی بدون مرز در پایگاه مجلات تخصصی نور(noormags)

نمایه سازی نشریه تحقیقات کاربردی علوم ورزشی،آموزشی بدون مرز در پایگاه مجلات تخصصی نور(noormags)

با توجه به تفاهم نامه همکاری فی مابین نشریه و پایگاه مجلات تخصصی نور، نشریه نجقیقات کاربردی علوم ورزشی، آموزشی بدون مرز  تحت حمایت پایگاه مجلات تخصصی... ادامه متن

نشریه تحقیقات علوم انسانی بدون مرز

تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی با شدت بالا و تداومی با شدت متوسط بر روی FGF21 و مقاومت به انسولین جوانان پسر چاق محمود رضائی*۱محسن غفرانی۲ ۱* دانشجوی کارشناسی ارشد، فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.rezai.mahmood57@gmail.com ۲ استادیار، گروه تربیت ب... ادامه متن