منشور اخلاقی نشر مقاله

۱- حمایت سازمانی و ارسال مقاله به بیش از یک نشریه

مقاله ارسالی و یا محتوای آن نباید قبلاً در نشریه ای به چاپ رسیده باشد و یا همزمان به نشریه دیگری ارسال شود و در صورت پذیرش مجله نباید در جای دیگری چاپ شود.

تهیه مقاله باید عاری از هرگونه عمل غیر اخلاقی شامل جعل داده، تحریف واقعیات، دزدی علمی در ارائه تحلیل یا اجرای آزمایش و بررسی آراء دیگران و یا در بیان نتایج تحقیق باشد. در صورتی که اعضای هیأت تحریریه نسبت به رعایت امور اخلاقی تردید داشته باشند، نویسنده مجاز است به اتهامات آنها پاسخ دهد و درخواست رسیدگی دقیق و سریع کند.

۲- نویسنده

فهرست نام نویسندگان باید دقیقاً نشان دهد که کار تحقیق را چه کسی انجام داده و چه کسی مقاله را نوشته است. تنها نویسنده مسئول مجاز به ارتباط با دفتر مجله است.

اگر نویسنده یا نویسندگان درخواست کنند که مقاله توسط فرد یا افراد مشخصی داوری نشود، هیأت تحریریه باید در انتخاب داوران مورد نظر خود به این مسئله اشاره کنند.

همه نویسندگان مجازند نسبت به تصمیمات هیات تحریریه استیناف کنند.

همه نویسندگان باید اشتباهات و اصلاحات خود در مقاله را در اختیار دفتر مجله قرار دهند.

همه نویسندگان و داوران باید مراتب تضاد منافع خود را با مقاله مورد نظر خاصی اعلام نمایند.

۳- ملاک های مورد نظر هیأت تحریریه و داوری

تمام مقالات دریافتی توسط دو داور و بدون اطلاع آنها از نام نویسندگان داوری خواهد شد.

اعضای هیأت تحریریه هرگز نباید در تصمیم گیری هیأت تحریریه در مورد آثار خود شرکت داشته باشند.

هیأت تحریریه باید از داوران بخواهد که در صورت داشتن تضاد در منافع با مقاله ای که برای داوری دریافت کرده اند مراتب را اعلام کنند و نیز باید از داوران بخواهد که در صورت امکان داوری ناعادلانه از قبول داوری امتناع ورزند.

اعضای هیأت تحریریه، نویسندگان، و داوران مسئولیت دارند که منافع خود را که ممکن است در ارائه و بررسی عینی داده ها اثر گذارد، اعلام نمایند. این مسئله شامل موارد مربوط به امور مالی ( به عنوان نمونه مالکیت انحصاری، مالکیت سهام، حق مشورت، حق الزحمه )، امور شخصی، سیاسی، حقوق فکری، یا علائق مذهبی است.

۴- ملاک های دقت و استقلال مجله

در صورت امکان تأثیر اشتباهات در تعبیر و تفسیر داده ها و اطلاعات، مجله موظف به چاپ اصلاحات است.

مجله می کوشد استقلال خود را حفظ کند. سیاست آن صیانت از هیأت تحریریه، تصمیمات و نظرات آن در مقابل سازش کاری برای منافع مالی، تجاری و یا ایجاد تمهیدات برای دستگاه های تبلیغاتی است.