آخرین مطالب

آخرین مقالات

تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی با شدت بالا و تداومی با شدت متوسط بر روی FGF21 و مقاومت به انسولین جوانان پسر چاق محمود رضائی*۱محسن غفرانی۲ ۱* دانشجوی کارشناسی ارشد، فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.rezai.mahmood57@gmail.com ۲ استادیار، گروه تربیت ب... ادامه متن

آخرین خبرها

نشریه تحقیقات علوم انسانی بدون مرز

تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی با شدت بالا و تداومی با شدت متوسط بر روی FGF21 و مقاومت به انسولین جوانان پسر چاق محمود رضائی*۱محسن غفرانی۲ ۱* دانشجوی کارشناسی ارشد، فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.rezai.mahmood57@gmail.com ۲ استادیار، گروه تربیت ب... ادامه متن